Artikel
2015-10-09
Schepping en evolutie: een gesprek Een deel van deze Wekker-editie is gewijd aan een discussie tussen prof. Van den Brink en ds. P.L.D. Visser over schepping en evolutie. Wij tonen u vier deelfragmenten.

Het hek van de dam?
Over christelijk geloof en geleide evolutie

Door G. van den Brink


In De Wekker van 12 mei jl. mengde ds. P.L.D. Visser zich in het gesprek over schepping en evolutie dat kort daarvoor in de Gereformeerde Bond was heropend. Het bleek dat we het eens waren over het feit dat God zich op twee manieren aan ons geopenbaard heeft, namelijk in de natuur en in de Bijbel (vgl. art.2 NGB), en dat die twee niet met elkaar in tegenspraak kunnen zijn.

Waar voor mij het met een open blik kijken naar het boek der natuur echter tot de erkenning leidt dat het leven op aarde zich over een lange periode geleidelijk ontwikkeld heeft, stelde ds. Visser enkele kritische vragen bij de theologische consequenties van deze visie. Die vragen zijn begrijpelijk, en ik wil er dan ook graag op ingaan.

Omdat het niet doenlijk is alle kanten van de zaak te behandelen, beperk ik me hier tot twee belangrijke punten die ds. Visser aanroerde: de oorsprong en betekenis van onze lichamelijke dood, en de vraag of het onderschrijven van de evolutietheorie tot een domino-effect leidt waardoor de hele heilsleer er anders uit komt te zien.

[...]

In welke werkelijkheid leven we?

Door P.L.D. Visser


Waar gaat het nu om in het gesprek tussen prof. Van den Brink en ondergetekende? Laat ik proberen dat op een zo existentieel mogelijke manier te verwoorden: Wat mij betreft gaat het om de vraag in welke werkelijkheid wij leven.

Twee manieren van kijken naar de werkelijkheid tekenen zich af in ons gesprek:
a) De schepping is altijd al onderworpen geweest aan het (door God geleide) evolutieproces van aanpassing, selectie en dood. Toch is het ‘God zag dat het goed was’ op deze schepping van toepassing. De zondeval verandert daar alleen voor de mens iets aan; deze komt in de macht van de dood.
b) De goede schepping is in zijn geheel meegesleurd in de zondeval. Wat vóór de val ‘goed’ heette, is erna bedorven. We leven na de zondeval op een vervloekte aardbodem (Gen. 3: 17) en de schepping zucht in barensnood (Rom. 8: 22), samen met de gelovigen, om de uiteindelijke verlossing (8: 23).

[...]

Een schepping die nieuw leven in zich bergt

Door G. van den Brink

In onze eerste gespreksronde stelde ds. Visser mijn visie op Rom. 5 (m.n. vs. 12) aan de orde, en hij lijkt tevreden met mijn toelichting daarop. Nu verplaatst hij de aandacht naar enkele andere belangrijke teksten, nl. Gen.1 ("God zag dat het goed was”), Gen. 3: 17 (de vervloekte aardbodem) en Rom. 8: 22-23 (de zuchtende schepping). Laat ik proberen in alle beknoptheid op deze teksten in te gaan – waarbij ik hoop dat hij van zijn kant nog eens in wil gaan op hoe hij 1 Kor. 15: 42-49 leest.


[...]

De kleren van de keizer

Door P.L.D. Visser


‘Het zijn de paleontologen geweest – mijn eigen soort – die er het meest verantwoordelijk voor zijn geweest dat ideeën de werkelijkheid gingen overheersen. ’ ‘Wij paleontologen hebben gezegd dat de geschiedenis van het leven steun verleent aan de interpretatie van geleidelijke ontwikkeling door natuurlijke selectie, terwijl we al die tijd wel wisten dat het niet waar was.’

Nee, hier is niet een oerconservatief aan het woord die zijn bekering tot het creationisme beschrijft, maar het is een citaat van de vooraanstaande paleontoloog Niles Eldredge. In 1972 publiceerde hij met Stephen Jay Gould een artikel dat zij pas na grote moeite geplaatst konden krijgen. Hun onderzoek aan de ontwikkeling van het leven, vanuit het fossiele bodemarchief, leidde tot de conclusie die Eldredge in 1980 formuleerde in The New York Times: ‘Het patroon waarvan ons de laatste honderdtwintig jaar verteld werd dat we het moesten vinden, bestaat niet.’ Dit staat haaks op wat prof. Van den Brink schrijft over de evolutietheorie die telkens weer ‘sterker uit de strijd’ kwam.


[...]

- - -

Bent u geïnteresseerd in de volledige artikelen over schepping en evolutie in De Wekker van 9 oktober 2015, dan kunt u deze editie opvragen bij het landelijk dienstenbureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken, via lkb@cgk.nl.


 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker