Artikel
2017-03-03
Kerk-zijn in gebrokenheid, verslag GS door C.J. Droger

Omdat tijdens de derde zittingsweek van de synode niet alle agendapunten konden worden afgehandeld, kwam de synode op dinsdag 14 februari opnieuw bij elkaar. Er werd stevig doorgewerkt, zodat alle punten konden worden afgewerkt. Het werd een intensieve dag, voor een deel achter gesloten deuren. Hier is een samenvatting ervan, een uitgebreider verslag staat op de website van de kerken.

Na de gebruikelijke opening van de vergadering, deze keer door de assessor ds. J.G. Schenau, spreekt de synode allereerst over een aantal kerkordelijke zaken. Eerder ingediende voorstellen door synodeleden worden aan de orde gesteld en ook wordt doorgesproken over de instelling van een interkerkelijke geschillencommissie. Tot dat laatste wordt besloten. Vervolgens geeft de preses de omvangrijke besluitvoorstellen voor het deputaatschap kerkorde en kerkrecht in stemming die alle door de synode worden aangenomen. Deputaten worden hartelijk bedankt voor het vele werk dat in de achterliggende tijd is verzet. Een bijzonder woord van waardering is er voor ds. D. Quant die vanaf heden geen deputaat kerkorde en kerkrecht meer is, maar als adviseur dit deputaatschap met zijn grote kennis van het kerkrecht blijft dienen.

Minimumbijdrage
Het zal even wennen zijn, maar sinds de derde zittingsweek spreken we in onze kerken niet meer over ‘de omslag’, maar over de minimumbijdrage. Daarmee wordt bedoeld het bedrag dat per lid en dooplid per jaar moet worden afgedragen voor het werk van de landelijke deputaatschappen en de synodale commissies. In een vorige zitting was de hoogte van de minimumbijdrage nog niet vastgesteld en ook was er toen discussie over de manier van innen. Moeten we elk lid van de kerken voor hetzelfde bedrag blijven aanslaan of is het eerlijker om de belijdende leden meer te laten betalen dan de doopleden? Deputaten financieel blijken daarvoor te zijn (tariefdifferentiatie), de meerderheid van de commissie niet. Tijdens deze zitting wordt dat in stemming gegeven en dan blijkt dat de meerderheid van de synode het huidige systeem wil handhaven. Elk lid van de kerken betaalt dus hetzelfde bedrag. De synode besluit dat dat voor de komende drie jaar € 69,80 zal zijn. Een behoorlijke verhoging dus, maar echt noodzakelijk na jaren van interen op het vermogen en bezuinigingen.

Revisieverzoeken
Dinsdagmiddag spreekt de synode in comité opnieuw over de revisieverzoeken die zijn ingediend naar aanleiding van het besluit van de synode van 2013 aangaande homoseksualiteit en homoseksuele relaties. Intussen ligt er een rapport van de synodale commissie op tafel van ettelijke honderden pagina’s. Op een zeer zorgvuldige wijze worden daarin de revisieverzoeken besproken en gewogen. De bespreking op de synode verloopt opnieuw op een waardige, integere en respectvolle manier. Als de preses de besluitvoorstellen van de commissie in stemming geeft, blijkt dat de meerderheid van de synode alle revisieverzoeken afwijst. Tegelijk wordt er een zorgvuldige weg afgesproken hoe hier verder in de kerken mee omgegaan zal worden.

Een voorlopige sluiting

Het is al dinsdagavond, als de synode voorlopig wordt gesloten. Later dit jaar zal de synode opnieuw bijeenkomen om te spreken over de vorming van de GTU. Dankwoorden worden uitgesproken aan het adres van de broeders en zusters uit Nunspeet die tijdens de vergaderingen de synodeleden uitstekend hebben verzorgd. De preses dankt voor het in hem gestelde vertrouwen en voor de goede samenwerking binnen het moderamen. Er is grote waardering voor de inzet van alle synodeleden. Er is op een geestelijke en waardige manier vergaderd en geprobeerd elkaar vast te houden en bruggen te slaan. Genomen besluiten kunnen verschillend beleefd worden. Steeds is de liefde tot de HEERE en de kerken in de synode te proeven geweest. Tegelijk is duidelijk dat de HEERE beoordelen zal hoe ons werk is geweest.
Vervolgens bedankt de assessor de preses voor zijn goede en bekwame leiding. Na hartelijke woorden van prof. Maris leest de preses Psalm 122 en Zondag 48 van de Catechismus. Kort mediteert hij hierover. Hij gaat voor in gebed en daarna zingen we uit de berijming van het gebed des Heeren de verzen 3,9 en 10. Een hamerslag klinkt en daarmee is de vergadering afgesloten. Met een hartelijke handdruk nemen we vervolgens afscheid van elkaar.

Tot slot

We gaan naar huis en zijn de HEERE dankbaar voor wat Hij gaf. Hij heeft willen omzien naar onze kerken, hoezeer er misschien is opgezien tegen deze synode. Laten we in liefde blijven omzien naar elkaar en opzien naar Hem die de Koning van de kerk is en blijft: Jezus Christus. Hem zij de lof en de eer tot in eeuwigheid!


 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker