Over De Wekker

De Wekker is het landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken en verschijnt iedere twee weken. De Wekker heeft als doel om bij te dragen aan de bezinning op actuele thema’s van het christelijk geloof en te informeren over ontwikkelingen in plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerken. De inhoud is een mix van artikelen over geloofsleven en over de kerken en het kerkverband. Naast inhoudelijke onderwerpen worden ook regelmatig interviews met mensen in de kerken opgenomen en is er ruime aandacht voor plaatselijk nieuws.

De doelgroep
De lezers van De Wekker zijn betrokken op het bredere kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken en zijn geïnteresseerd in inhoudelijke/theologische bezinning en persoonlijke/geestelijke verdieping.

Contact
Wilt u reageren of heeft u een klacht? Ga naar de contactpagina of stuur ons een email.

Redactie

De Wekker wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van een redactie.

Voor algemene correspondentie kan de redactie het beste via de secretaris benaderd worden. (J.A. Voorthuijzen Keulvoet 24, 8266 KK Kampen, javoorthuijzen@dewekker.com).

Voor specifieke onderwerpen en vragen kan ook met andere leden contact opgenomen worden. Klik hiervoor op het redactielid.

Leden van de redactie worden door de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken benoemd en leggen over het gevoerde beleid periodiek verantwoording af.

Ds. A. Versluis

Hoofdredacteur /redactievoorzitter

Ds. A. Hakvoort

Eindredacteur /inzendadres kopij

J. Verhoef

Penningmeester

A. van den Os

Redactielid

Ondersteuning redactie

In haar werkzaamheden wordt de redactie bijgestaan door een groot aantal mensen:

Kerkelijke berichten en kerknieuws
Dhr. A. Kok, Veenendaal – kerknieuws@dewekker.com

Administratie
Mevr. W. Boone-Tuit, Veenendaal
Mevr. N. van Ingen, Veenendaal

Advertenties
Dhr. H. Aalderink, Veenendaal
Mevr. W.S. Aalderink-de Bruijne, Veenendaal

Abonneewerving
Mevr. S.J. Verseput – Kuijlenburg, Nunspeet – sjverseput@dewekker.com

Ondersteuning eindredactie
Mevr. S. Aarnoudse – den Boer, Tekstbureau Suzanne

Ontwerp en realisatie website
BladenMakers.nl, Nijkerk

Beheer website
Dhr. G.J. Buth, Alphen aan den Rijn – webmaster@dewekker.com

Over de CGK

Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
De naam ‘Christelijke Gereformeerde Kerken’ zegt het al: wij zijn ‘christelijk’ en ‘gereformeerd’. Beide woorden zijn bijvoeglijke naamwoorden bij ‘kerken’. Wij zijn christelijke kerken omdat we bij de wereldgodsdienst van het christendom horen. En wij zijn gereformeerde kerken omdat we binnen die wereldgodsdienst horen bij de gereformeerde traditie. Die traditie ontstond in de 16e eeuw, onder invloed van mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn (de Reformatie).

De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie belijdenisgeschriften. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gereformeerde traditie. Daarnaast erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de oudere belijdenisgeschriften die christelijke kerken overal ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de bekendste.

Meer informatie is te vinden op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerken: www.cgk.nl