Skip to main content

LezenOpenbaring 20: 4-6; 11-15 

Na de langste formatie in Nederland ooit hebben we sinds januari 2022 weer een kabinet. Lang hebben de verschillende partijen geworsteld met de vraag of ze willen meeregeren met de VVD. In een kabinet stappen heeft namelijk niet alleen mooie kanten, maar brengt voor je partij ook risico’s mee. Je hebt niet alleen kans op invloed, maar ook op gezichtsverlies. 

Duizend jaar
We lezen in Openbaring 20 dat de heiligen mogen meeregeren met Christus, de Messias. Niet voor maar even, maar voor duizend jaar! In de vorige studie hebben we uitgebreid stilgestaan bij de betekenis van die duizend jaar. Het moet niet letterlijk opgevat worden, maar symbolisch als tijd van volheid, want duizend is het getal van volheid en volledigheid. De duizend jaar waar Openbaring over spreekt is ingegaan bij de hemelvaart van Christus en duurt tot aan Zijn wederkomst. In deze periode heersen de heiligen al met de Messias. 

Eerste opstanding en eerste dood?
Vers 5 zegt dat deze heiligen deelhebben aan de eerste opstanding. Vervolgens wordt er nog gesproken over een tweede opstanding en een eerste en tweede dood. Wat wordt hiermee bedoeld? De eerste dood is de dood die ieder mens zal moeten ondergaan totdat Jezus terugkomt. Het is de lichamelijke dood, waarbij het hart stopt met kloppen en het leven uit het lichaam verdwijnt.
Nu hoeven we dankzij Jezus Christus bij het sterven niet te zwijgen, maar mogen we spreken over het leven dat veilig is in de handen van God. Door de opstanding van Jezus Christus heeft de dood niet langer de macht. Het lichaam wordt afgelegd bij de eerste dood, maar je ziel komt thuis in het Vaderhuis. Zo spreekt ook Openbaring 6 :9-11 over de zielen van de heiligen die bij God zijn. De eerste dood is de fysieke dood die we allemaal kennen helaas. De eerste opstanding is een geestelijke opstanding, waarbij de ziel thuiskomt bij God.  

Trouw
Van de heiligen wordt gezegd dat ze onthoofd zijn om het getuigenis van Jezus. Het ‘onthoofd zijn’ duidt op sterven voor Christus, wat we breder mogen opvatten als het lijden omwille van het geloof in Hem. De heiligen zijn ondanks het lijden trouw gebleven aan Christus en hebben het beest niet aanbeden. Zij mogen nu priesters van God en van Christus zijn en met Hem als koningen regeren. 
Maar wie zijn deze heiligen? Het priester zijn voor God en het regeren als koningen vindt zijn achtergrond in het Oude Testament. Zo lezen we in Exodus 19: 6 dat God tegen heel Israël zegt: ‘U zult voor Mij een koninkrijk van priesters zijn.’ Ook in andere teksten komen deze elementen terug, waarbij God dit zegt tegen heel Israël. Dit wijst erop dat de heiligen voor Gods troon niet maar een select clubje zijn, maar dat het om alle gelovigen gaat. Iedereen die sterft in het geloof in Jezus Christus mag zich geborgen weten bij de Vader, Thuiskomen bij Hem. Dat is de eerste opstanding.
Maar wie sterft zonder Christus heeft volgens vers 5 geen deel aan de eerste opstanding. Openbaring lijkt hier te zeggen dat hun ziel met het lichaam wacht in het graf, in het dodenrijk, tot de dag aanbreekt van Christus’ wederkomst. 

Heersen
Wie sterft in het geloof mag Thuiskomen bij de Vader. Maar wat doen de gelovigen daar? Ze zijn priesters en heersen met de Messias. Nu heeft het woordje ‘heersen’ een negatieve klank gekregen. Al snel denken we aan een dictator die met krachtige hand regeert en een volk onder de duim houdt. Het mag duidelijk zijn dat we die kant niet op moeten. De tronen waarover gesproken wordt, moeten we ook niet letterlijk opvatten, maar staan symbool voor regeren, voor heersen. Maar wat wordt daarmee bedoeld? Er zijn drie aspecten van heersen te noemen.
Als je heerst, betekent het dat je macht hebt over iets. Je kunt het ook andersom verwoorden: dat iets geen macht meer heeft over jou. Dat is de eerste betekenis hier. Het heersen met de Messias betekent dat satan, dood en dodenrijk geen macht meer hebben over de gelovigen. Ze tronen er met Christus boven!
In vers 4 wordt gezegd dat aan de heiligen het oordeel wordt gegeven. Heersen heeft dus ook met oordelen te maken. Jezus Christus is en blijft de Rechter van hemel en aarde. Het oordelen met Hem wijst op een instemmen met Zijn oordeel. Als Christus komt om te oordelen, komen de heiligen niet in verweer tegen Zijn oordeel, maar met hart en ziel stemmen ze ermee in. Want Zijn oordeel is waar en betrouwbaar.
Het derde aspect van heersen gaat terug op Genesis 1. Als God de mensen maakt, staat er in vers 26: ‘Laten zij heersen over …’ In Genesis 2: 15 wordt deze opdracht beschreven als het ‘bewerken en onderhouden’ van de hof van Eden. Het heersen met God is van begin af aan het doel van God geweest met de mensen. Heersen moet dan niet opgevat worden als met harde hand regeren. Nee, heersen gaat veelmeer over zorgdragen voor de schepping en voor elkaar. Het gaat over beschermen en bewaken van het leven, over werken en bewerken van de aarde. Het priester zijn en het heersen met de Messias gaan over leven zoals God het heeft bedoeld.

Laatste oordeel
Dan volgt het slot van Openbaring 20 en wordt het laatste oordeel beschreven. De grote witte troon zag Johannes ook al in hoofdstuk 4 en 5. Hij staat symbool voor de macht en heiligheid van de Here. Dat hemel en aarde wegvluchten, laat zien dat mensen zich niet kunnen verbergen voor God. Het betekent ook dat de eerste hemel en aarde voorbijgaan en plaats zullen maken voor de nieuwe hemelaarde.
Dan vindt de tweede opstanding plaats, dat is de fysieke opstanding. De dood, het dodenrijk en de zee staan hun doden af. De zee wordt vaak gebruikt als beeld van een kwade macht. De kwade machten die de doden gevangen hielden met lichaam en ziel worden nu bevolen hen terug te geven. Ze moeten gehoorzamen, want Christus heeft de sleutels in handen. Hij is de Overwinnaar.
Zo worden dan alle mensen getekend van groot tot klein, niemand uitgezonderd, staand voor de troon van de Here. Of de gelovigen op dat moment ook voor de troon moeten verschijnen is onduidelijk. Als dat zo is, dan niet om geoordeeld te worden, maar om te oordelen. Niet om zelf dat oordeel uit te spreken, maar in te stemmen met het oordeel van Christus.
Het beeld van de boeken die opengaan is symbolisch en staat voor het onfeilbare geheugen van de Here bij Wie alles bekend is. Alles? Nee, toch niet. Wie zijn kleren heeft gewassen in het bloed van het Lam, wie schuilt bij Jezus, van hen heeft God de zonden uit Zijn geheugen gewist zo ver als het oosten is van het westen.  

Tweede opstanding en tweede dood
Bij de tweede opstanding worden lichaam en ziel weer verenigd. Voor de één om de nieuwe hemelaarde te betreden. Voor de ander om de Rechter onder ogen te komen, Zijn oordeel te horen en niets anders te kunnen dan ermee instemmen, want wat Hij zegt, klopt, is waar, je kunt er niet omheen. Je eigen daden worden genoemd. Voor alle mensen geldt dat als ze slechts geoordeeld zouden worden naar hun daden, dat het eeuwige leven met de Here niet mogelijk zou zijn. Maar er gaat nog een ander boek open, het boek van het leven. In Openbaring 13: 8 wordt het ‘het boek van het Lam’ genoemd. Opnieuw niet letterlijk te nemen, maar symbolisch: de goede Herder kent Zijn schapen en Zijn schapen kennen Zijn stem. Hij heeft Zijn leven gegeven voor Zijn schapen, zodat zij de tweede dood niet hoeven sterven, maar eeuwig met Hem leven. Werden bij de eerste dood lichaam en ziel van elkaar gescheiden, bij de tweede dood worden de veroordeelde zielen van God gescheiden. Dit wordt symbolisch weergegeven met de vuurpoel waar het kwaad in verdwijnt. Een plaats van duisternis, waar het ‘ik’ van egoïsme hoogtij viert en geen liefde gevonden wordt. Daarom een vuurpoel, beeld van lijden, want waar geen liefde gevonden wordt, rest niets dan leegte en lijden. 

Hemelaarde
Openbaring sluit af met een visioen van de nieuwe hemelaarde in hoofdstuk 21 en 22. Waar het leven is zoals het hoort te zijn. Bevrijd van angst en pijn. Leven met en bij de Here. Een wereld waarin elk onderscheid is weggevallen en Christus alles in allen is! 

Gespreksvragen
1. Heersen met de Messias betekent leven zoals God het heeft bedoeld. Hoe zie jij dat leven concreet voor je?
2. In het slot van Openbaring 20 wordt het laatste oordeel beschreven. Wat doet deze beschrijving met je?
3. Leg jij er in je geloof vooral de nadruk op dat Jezus de Redder van de wereld is of dat Hij de Rechter van de wereld is?
4. Luister eens naar het lied ‘Toekomst vol van hoop’ van Sela. Neem de tijd om over die toekomst vol van hoop na te denken.

Weergaven: 84