Skip to main content

‘Zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis.’ Openbaring 12: 11

Wie zijn het, die straks eeuwig bij de Heere zullen wonen? Dat zijn die mensen, die met hart en ziel leren belijden wie Jezus Christus is. Belijden betekent spreken, getuigen, Zijn Woord uitdragen. Het lijkt zo zwak en onbetekenend, maar daardoor wordt de overwinning behaald.

Belijden wordt aanbevolen
Dat doet de Heere Jezus. Toen Hij naar de hemel opvoer gaf Hij de opdracht aan Zijn discipelen dat zij Zijn getuigen zouden zijn. Zij moesten de belijdenis van de opgestane en verheerlijkte Christus uitdragen in deze wereld. Het persoonlijk getuigenis van de kerk is het enige echte wapen dat de kerk ter beschikking staat.
Het is juist door dit getuigenis dat de kerk van de Heere Jezus zich zo sterk heeft uitgebreid. Heel de geschiedenis van de kerk groeide de kerk als gevolg van het persoonlijk getuigenis. Het begon gelijk na de Pinksterdag te Jeruzalem. De kerk werd uitgebreid. De Heere voegde dagelijks toe aan de gemeente, die zalig zou worden. Dit gebeurde allemaal door de verkondiging van het Woord van God. Dat is het getuigenis dat klonk uit de mond van eenvoudige mannen en vrouwen. Het is door het getuigenis van de apostelen en de eerste christenen, dat de kerk van de Heere onstuitbaar groeide. Christus Zelf wijst ons de noodzaak aan van het persoonlijk belijden.

Belijden wordt aangeleerd
Om de Naam van de Heere Jezus te belijden en Zijn Woord uit te dragen in deze maatschappij is de leiding van de Heilige Geest nodig. Pas wanneer een mens persoonlijk de liefde van de Heere in zijn hart ervaart zal hij over deze liefde kunnen spreken. Pas wanneer een mens beseft dat hij gered is door het bloed van Christus van al zijn zonden, zal hij of zij vol zijn met het verlangen om goed van God te spreken. We spreken wel eens over het inwendig getuigenis van Gods Geest aan het hart. Dat heeft bekering tot gevolg en zo wordt het geloof opgewekt. Om werkelijk te kunnen belijden hebben wij een persoonlijk geloofsleven nodig met Christus. Zo alleen wordt dat belijden ons aangeleerd.

Belijden is actueel
In Openbaring 12 wordt gesproken over de strijd tussen de kerk en de antichrist. Hoe kan de kerk standhouden tegen het geweld, de list en woestheid van de vijanden van Christus? Al zijn ze nog zo zwak in zichzelf tegenover woeste vijanden, toch wordt de overwinning behaald. Die overwinning kan alleen behaald worden door het geloof en door het getuigenis van hun lippen. Zij behoren goed van Christus te spreken en aan Zijn Woord vast te houden.
Dit is heel actueel omdat vandaag het gezag van de Bijbel ondermijnd wordt. Dit gebeurt ook in kerken die zich nog gereformeerd willen noemen maar het feitelijk niet meer zijn. In onze tijd hebben wij het unieke van het christelijk geloof te belijden en dat juist tegenover andere godsdiensten. Dan kan het ook zijn dat dit belijden, lijden met zich mee zal brengen. Maar langs deze weg wordt toch de overwinning behaald. Een zondig en zwak mens kan toch de duivel overwinnen, niet in eigen kracht, maar alleen door het belijden van Christus.

Belijden leidt tot aanbidden
Dit ware belijden leidt tot eeuwige aanbidding in het Koninkrijk van God. Gods kinderen zijn dan meer dan overwinnaars. Deze overwinning wordt behaald, zegt vers 11, doordat ze schuilen achter het bloed van het Lam. Al hun falen en tekorten worden bedekt door het verzoenend bloed van Christus. Daarnaast zijn zij bereid hun leven te willen overgeven zelfs tot in de dood en bij dit alles blijven zij vasthouden aan het getuigenis van Christus. Daarom is belijden zo belangrijk. Dat moet persoonlijk tot ons allen geleerd worden door de werking van Gods Geest. Christus is bereid dit ook aan u en mij te leren. In deze eindtijd hebben wij meer dan ooit nodig om te blijven getuigen van Gods waarheid. Zo alleen wordt de overwinning behaald.

Ds. G.R. Procee is predikant te Middelharnis.

Weergaven: 22