Skip to main content

Wie bij Zwolle de snelweg verlaat en naar het noorden koerst over de provinciale N50 ziet aan zijn linkerkant al direct een viertal torenhoge windmolens staan. Sinds 2021 draaien die dag en nacht rond en voorzien zodoende meer dan elfduizend huishoudens van schone en duurzame energie.

Als de windrichting gunstig is valt ook te zien dat deze molens namen hebben. Dat molens in ons polderland van een naam worden voorzien is niet bijzonder, maar al eeuwen standaard gebruik. Via internet vond ik zelfs een compleet overzicht van alle meer dan elfhonderd klassieke windmolens die ons land kent. Wat de vier moderne windmolens langs de weg naar Kampen wel bijzonder maakt is dat ze uitzonderlijke namen hebben: Faith, Hope, Love en Peace: Geloof, Hoop, Liefde en Vrede. Deze namen zijn niet uit de lucht komen vallen, maar door de plaatselijke eigenaar van het windmolenpark bewust gekozen. Ze vormen zo een stilzwijgend getuigenis.

Niet iedereen in de directe omgeving was en is blij met de komst van deze windmolens, omdat deze de horizon vervuilen en ook grote schade toebrengen aan nietsvermoedende, rondvliegende vogels. Een klap van deze gigantische molens is voor deze schepselen vaak fataal. Aan de bouw van deze windmolens ging een periode van vijfentwintig jaar planvorming, bezwaarschriften en procedures vooraf. Het was daarmee voor iedereen een weg van lange adem.

Je hoeft niet bijzonder Bijbelvast te zijn om de drieslag ‘geloof, hoop en liefde’ te herkennen uit het hoge lied dat de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs in het dertiende hoofdstuk heeft opgeschreven, met het bekende slotakkoord: ‘Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde’.

Het nadeel van bekende woorden is dat de diepere betekenis ervan niet meer tot je doordringt. Als dan woorden ook nog gaandeweg een andere lading of invulling krijgen, zoals het woord liefde, kan het heel verrassend zijn als je oude bekende woorden in een andere taal hoort. Dat overkwam mij onlangs tijdens een evensong, waarin het genoemde hoofdstuk in het Engels werd voorgelezen. Overal waar ik het woord love verwachtte, klonk het woord charity. Dat woord herkent een ieder direct in een begrip als charitatieve instelling, ook wel liefdadigheidsinstelling genoemd. Daarmee krijgt het begrip bijna als vanzelf een andere betekenis: liefde in de vorm van charity is minder gericht op wat ik krijg, wat ik heb of wat ik voel en meer op wat ik voor de ander doe en beteken! Liefde wordt daarmee liefde doen of bewijzen. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.

'Liefde wordt daarmee liefde doen of bewijzen'

Ik hoop dat de vogels de windmolens weten te ontwijken. Andersom hoop ik ook dat veel mensen juist wel spreekwoordelijk een klap van de windmolens aan het begin van het Kamper polderlandschap zullen krijgen.

Op welke manier de eigenaar van de windmolens geloof, hoop en liefde verbonden heeft aan vrede weet ik niet, maar misschien is hij wel geïnspireerd door de woorden die de apostel Paulus aan de kerk in Filippi heeft geschreven: ‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.’

Hoe anders zou de wereld eruitzien als er door deze wereld een wind van geloof, hoop, liefde en vrede zou waaien. Dat de vier windmolens bij wijze van spreken ventilatoren worden die door Gods Geest worden aangedreven. Hoe anders zou dan de oorlog tussen Israël en Palestijnen verlopen. Hoe anders zou een kabinetsformatie aan het Binnenhof eruitzien. Hoe anders zouden ‘boze burgers’ zich dan gehoord voelen. Hoe anders zou het gesprek in de kerk en in de kerkelijke vergaderingen verlopen. Hoe anders zou …

Hoe anders zou de wereld er ook voor staan als de liefde van God zich beperkt had tot een romantisch gevoel en Hij de daad niet bij het Woord had gevoegd? Hij vond het liefhebben en liefde bewijzen zelfs zo belangrijk dat hij er een nieuw gebod voor uitvaardigde (Joh 15: 9-17): ‘Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.’

Denken wij nu echt dat wij deze opdracht in de wind kunnen slaan?

Weergaven: 45